กลุ่มประกันสุขภาพ (2560)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<ตุลาคม 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
          **ขณะนี้เว็บฐาน ปี2561 สามารถส่งข้อมูลได้แล้วนะค่ะ**  hfo61.cfo.in.th
17 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ <<Download>> โครงการอบรมฯ<<Download>> กำหนดการ <<Download>>
14 พฤศจิกายน 2560  สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ ไตรมาส 4/2560 <<Download>> ไฟล์ Excel <<Download>>
10 พ.ย. 2560  โปรแกรมทำบัญชี  GL สำหรับปี 2561 อ. สุกิจ ฯ   Update 10/11/2560      <<DownloaD>>    สำหรับหน่วยงานที่เริ่มคีย์ข้อมูลแล้ว  ให้ส่งตัวโปรแกรม มาปรับเป็นตัวใหม่ได้  ที่ email  :  higmoph@gmail.com
10 พฤศจิกายน 2560  กำหนดส่งงบทดลองประจำเดือน <<Download>>
8 พฤศจิกายน 2560 ตารางวิกฤติ 7 ระดับ ไตรมาส 4 ปี 2560 <<Download>>  ไฟล์ Excel <<Download>>
ประจำเดือน ตุลาคม 2560
27 ตุลาคม 2560 แนวทาง 10 ข้อ ในตรวจการจัดทำแผน Planfin 61 <<Download>>
27 ตุลาคม 2560 กำหนดการส่งข้อมูลรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ของ รพ.สต. ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
24 ตุลาคม 2560 กำหนดTimeline บัญชี UC และ Planfin  2560 <<Download>>
19 ตุลาคม 2560 ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจเรื่องโปรแกรมบัญชีของโรงพยาบาล วัตถุประสงค์ในการสำรวจ เพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาเครื่องมือในการทำงานด้านบัญชี  คลิกทำแบบสำรวจ
19 ตุลาคม 2560 กำหนดการส่งข้อมูลรายงานการเงินสิ้นงวดบัญชีประจำปีงบประมาณ 2560 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 <<Download>>  อ้างถึงหนังสือ สธ.0209.02/ว 2571 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 <<Download>>
14 ตุลาคม 2560  ขณะนี้สามารถส่งงบทดลองได้ตามปกติ
4 ตุลาคม 2560   มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ <<Download>>
4 ตุลาคม 2560  หนังสือเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561 <<Download>> <<Timeline Planfin 2561>> 
3 ตุลาคม 2560   เอกสารอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข วันที่ 25 -28 กันยายน 2560 <<Download>>   <<Download>>
ประจำเดือน กันยายน 2560
28 กันยายน 2560       แบบประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     <<Click>>      หรือ   แสกน    QR Code     
20 กันยายน 2560 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 26 กันยายน 2560  <<Download>>
รุ่นที่ 2 วันที่ 27 - 28 กันยายน 2560  <<Download>>
19 กันยายน 2560 แนวทางการบันทึกบัญชี กรณีผู้ประกันตนคนพิการ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) <<Download>>

18 กันยายน 2560  WorkSheetPlanfin  V.2 <<Download>>คำชี้แจง<<Download>>      Time Line Planfin 2561 <<Download>>
18 กันยายน 2560 ประมาณการปี 2561 จากงบการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2560 หาร 9 คูณ 12 <<Download>>
13 กันยายน 2560 ประกาศ "ไม่รับเพิ่มผู้เข้าอบรมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นสิ้นปีงบประมาณที่ีมีงบจำกัด" 
11 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   <<Download>>  โครงการพัฒนาระบบบัญชีฯ <<Download>>  ชี้แจงเรื่องการอบรม <<Download>> 
กำหนดการอบรม <<Download>>
รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 กันยายน 2560 รายชื่อโรงพยาบาลชุมชน <<Download>>  คลิกลงทะเบียน   แบบจองห้องพัก
รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 กันยายน 2560 รายชื่อโรงพยาบาลชุมชน <<Download>>  คลิกลงทะเบียน  แบบจองห้องพัก

8 กันยายน 2560  การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561 <<Download>>  คู่มือ (Planfin) <<Download>>
7 กันยายน 2560    คู่มือการจัดทำplanfin 2561 <<Download>>
6  กันยายน 2560   รายชื่อหน่วยบริการที่ไม่ได้บันทึกส่วนปรับลดค่าแรง OP/PP (ช่องสีเหลือง)  (<<Download>> ) ส่วน IP ให้บันทึกตามการหักแต่ละเดือน ให้หน่วยบริการดำเนินการปรับปรุงบันทึกบัญชีให้ครบถ้วน สิ้นงวดเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประมาณการ Planfin 2561 
5  กันยายน 2560   Excel WorkSheet แผนทางการเงิน(PLANFIN) ปี 2561  <<Download>>
5 กันยายน 2560 เอกสารประกอบการบรรยาย  วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร็ต จังหวัดปทุมธานี <<Download>>
1 กันยายน 2560  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การลงทุนและจัดการงบลงทุนสาหรับโรงพยาบาล <<Dowload>> ใบสมัครเข้าร่วมอบรม <<Dowload>>
ประจำเดือนสิงหาคม 2560
31 สิงหาคม 2560  ขอเชิญประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนทางการเงิน (PLANFIN) สำหรับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 8.30 -16.30 น. ห้องประชุมอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร็ต จังหวัดปทุมธานี  ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
1. หนังสือที่ สธ 0210.06/ว 2502 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 <<ดาวน์โหลด>>
          2. หนังสือ ที่ สธ 0210.06/ว 2503 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด <<ดาวน์โหลด>>
          3. สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ <<ดาวน์โหลด>>  กำหนดการ <<ดาวน์โหลด>>
          4. ใบยืนยันการเข้าร่วมประชุม <<ดาวน์โหลด>>  แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก <<ดาวน์โหลด>>
29 สิงหาคม 2560  ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งกรอกแบบสำรวจผู้ปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของโรงพยาบาลในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560 ตาม Link นี้ >>
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehlGMjVEMx_8AJQAKQkEBrO7flKoq73rAsNoP4ZJfCIW1D3w/viewform?c=0&w=1 
15 สิงหาคม 2560  Quick Method ไตรมาส 3/2560 <<Download>>การคำนวณ<<Download>>
                                                  สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ ไตรมาส 3/2560 <<Download>> ไฟล์ Excel <<Download>>
8 สิงหาคม 2560   แจ้ง นพ.สสจ.ส่งผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ไตรมาส 3/2560       ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
7 สิงหาคม 2560  สรุปผลการประเมินหน่วยบริการมีผลต่างแผนและผล    ไตรมาส 3/2560 ไฟล์ Excel <<Download>>   <<Download>> 
3 สิงหาคม 2560  ตารางวิกฤติระดับ 7 ไตรมาส 3 ปี 2560 <<Download>>  ไฟล์ Excel <<Download>>
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560   เอกสารนำเสนอการประชุม  การนำข้อมูลเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลชุมชนเข้าในระบบ  GFMIS  ผ่าน Web Online  อ.สุกิจ พึ่งเกศสุนทร   update 26/7/2560    << DownloaD>>
14 กรกฎาคม 2560  ผังบัญชีสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรม สิทธิประกันสังคม <<Dowload>>
13 กรกฎาคม 2560  การบันทึกบัญชีรับโอนเงินงบกลาง <<Dowlond>>

ประจำเดือน มิุนายน 2560   
Now       สำหรับท่านที่เข้าเว็บแล้วใช้งานไม่ได้    ให้เข้าด้วย  URL นี้   
                click     https://hfo60.cfo.in.th/default.aspx   
                แล้วจะขึ้นคำว่า เชื่อมต่อไม่ได้ ให้เราเลือก Advance ถ้าเป็น ภาษาไทย เลือก คำว่า ขั้นสูง
                แล้วจะมี  ว่าไปที  hfo60.cfo.in.th          วิธีเข้าเว็บ <<Dowlond>>
13 มิถุนายน 2560  คู่มือตรวจสอบบัญชี ปี 2560 <<Dowload>>
2 มิถุนายน 2560  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ <<Dowload>> กำหนดการประชุม <<Dowload>> แบบฟอร์มการจองห้องพัก <<Dowload>>

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560 Quick Method ไตรมาส 2/2560 <<Download>>การคำนวณ<<Download>>
9 พฤษภาคม 2560  ประมวลผลแผน Planfin (รอบ2) ปี2560 <<Dowload>>
9 พฤษภาคม 2560  ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติการทางการเงินระดับ 7 (Risk7Plus)ไตรมาส 2/2560 <<Dowload>>
3 พฤษภาคม 2560   แจ้ง นพ.สสจ.ส่งผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ไตรมาส 2/2560 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ประจำเดือน เมษายน 2560
28 เมษายน2560   ทางกลุ่มประกันสุขภาพจะขยายการส่งข้อมูลแผนทางการเงิน(Planfin) ประจำปี 2560 ครึ่งปีหลัง ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2560
21 เมษายน 2560   ลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลทางการเงินไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น.

20 เมษายน 2560    เรื่อง การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ประจำปี 2560 ครึ่งปีหลัง สำหรับหน่วยบริการ <<Dowload>>
11 เมษายน 2560     แจ้งหน่วยบริการทุกแห่งทราบ วันที่ 7 เมษายน 2560 สปสช.ได้มีการโอนเงินงบการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีส่วนของลูกข่าย ทางสปสช.จะวางข้อมูลบน Web การโอนเงินให้ทราบต่อไป
3 เมษายน 2560   หน่วยบริการสามารถปรับแผนทางการเงินปี 2560  (planfin60  รอบครึ่งปีหลัง)  ได้ที่  Click       
                             ปรับแก้ล่าสุด    1/5/60    แบบฟอร์มส่งข้อมูล  <<DownloaD>>         ไฟล์ Excel  Work sheet  <<DownloaD>>

ประจำเดือนมีนาคม
20 มีนาคม 2560 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติการทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring)ไตรมาส 1/2560 ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 <<Download>>
17 มีนาคม 2560 Quick Method ไตรมาส 1/2560 ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 <<Download>> ข้อมูลการคำนวณ<<Download>>
2 มีนาคม 2560 ผังบัญชีภาคสุขภาพ ปี 2560 เพิ่มเติม 7 รายการ <<Download>> ผังบัญชีภาคสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข <<Download>>
2 มีนาคม 2560  กลุ่มระดับบริการของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 <<Download>>

ประจำเดือนกุมภาพันธ์
23 กุมภาพันธ์ 2560 Quick Method ไตรมาส 1/2560 <<Download>>การคำนวณ<<Download>>
22 กุมภาพันธ์ 2560 วิธีการบันทึกบัญชีส่วนปรับลดค่าแรง OP/IP/PP <<Dowload>>การบันทึกบัญชีหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)<<Download>>
8 กุมภาพันธ์ 2560 ข้อมูลทางการเงิน 1/2560 <<Download>> **หากมีข้อสงสัยติดต่อคุณดนุภพ  ศรศิลป์ T.081-2652432
7 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้ง นพ.สสจ.ส่งผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ไตรมาส 1/2560 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
3 กุมภาพันธ์ 2560 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring)  ไตรมาส 1/2560 <<Download>>
 ประจำเดือนมกราคม
30 มกราคม 2560 กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลทางการเงินไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น.
25 มกราคม 2560 ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแผนทางการเงิน ปี 2560  <<Download>> เอกสารแนบ 1  เอกสารแนบ 2
23 มกราคม 2560 คำสั่งแต่งตั้งบริหารการเงินการคลังและผู้ตรวจสอบบัญชีระดับเขตสุขภาพและดับจังหวัด <<Download>>สิ่งที่ส่งมาด้วย<<Download>> สิ่งที่ส่งมาด้วย2 <<Download>>
ประจำเดือนธันวาคม
15 ธันวาคม 2559  Quick Method ไตรมาส4/2559   <<Download>> การคำนวณ <<Download>>
                                             สรุปผล  Planfin ปี 2560  หลังปรับ / ตรวจสอบแล้ว  28/10/2559   <<DownloaD>>
6 ธันวาคม 2559  สรุปผล Planfin ปี2560 <<Download>>
6 ธันวาคม 2559  รายงานผลประเมิน FAI ไตรมาส 4/2559 <<Download>>
             รายงานผลการวิเคราะห์ FAI <<Download>>
2 ธันวาคม 2559   ตารางวิกฤติระดับ 7  ไตรมาส4  ปี 2559  <<Download>>      
ข้อมูลน่าสนใจ 
ภาพกิจกรรม 


 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics